بازم چشممون به جمال برف روشن شد........

یکشنبه3/12/1393

برف اومد.برف بازی کردیم.خوش گذشت.نیشخند

خیلی نیومد ولی درهرحال خوش اومد.ایشالا بازم تشریف بیاره.نیشخند

بسی بسیار مسرور شدیم.یول

خدا از این سعادتا نصیب ما بکنه بازم.نیشخند

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمـیــــــــــــــــــــــــــــنخنثی

خدایا شکرتلبخند

/ 2 نظر / 40 بازدید
khodai

الهی امیننننننننننننن[گل][گل][گل][گل]