واقعیت درباره خانما

سخنان حکیمانه در باب زن

1-فردوسی حکیم بزرگ ایرانی که همه قبولش دارن میگه:

که پیش زنان هرگز راز مگوی چو گویی سخن بازیابی به کوی.

معنی:هرگز
رازت رو به یه زن نگو که اگه بگی پس فردا رازت رو از زبون در و

همسایه میشنوی خندیدن حقیقت محض!

2-این حکیم در جای دیگه میگه:

زنان را نباشد به جز یک هنر نشینند و زایند شیران نر

اینم که احتیاج به معنی نداره.

3-ارنست همینگوی میگه:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند.

4-منکن جان هم میگه:

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد

ندارند!

البته زیاد ناراحت نشو (خانم‌ها رو
میگم).چیزهای خوبی هم راجه به زنها

گفتن:

5-ناپلئون که میگه: اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد.

درمورد مطلب 1-4 خانما زیاد به خودشون نگیرن وقبول کنن چون حقیقته ما
هم قبولش کردیم شما هم انشاا...باهاش کنار میایدنیشخند

/ 0 نظر / 5 بازدید