اوج ادب

دوستم زنگ زده میگه:

کدوم گوری بودی گوشیت خاموشه؟سوال

من:به تو چه؟ابرو

او:دردعصبانی

من:مرضزبان

او:کوفتکلافه

من:تو دلتچشمک

او:تو جیگرتآخ

من:خفهزبان

و این داستان همچنان ادامه دارد.....نیشخند

/ 3 نظر / 5 بازدید
فانی کده

سلام عالی بود راستی وبت خیلی با حاله منتظرم[گل]

فانی کده

بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]بیا[گل]